Splošni pogoji poslovanja – Turistični paketi

I. SPLOŠNA DOLOČILA

Ti splošni pogoji so sestavni del pogodbe, ki jo skleneta podjetje, Bederfly d.o.o. (v nadaljevanju Agencija Kiteskul) oziroma v njenem imenu pooblaščena agencija, in potnik, ki se prijavlja na turistični paket v organizaciji Agencije Kiteskul. V primeru, da je posamezna določba v programu urejena drugače kot v teh splošnih pogojih, veljajo določbe, navedene v programu.

V primeru prodaje preko interneta se šteje, da je potnik sprejel določila teh splošnih pogojev takrat, ko je preko interneta naročil potovanje. Z določili splošnih pogojev se potnik lahko seznani na spletni strani https://www.kite.si, kjer so posebej označeni in splošno dostopni.
Naročnik oziroma potnik je vsaka oseba, ki je opravila veljavno rezervacijo ali opravila nakup/plačilo turističnega paketa.

Ti splošni pogoji ne veljajo za nakupe letalskih vozovnic ter prodajo turističnih paketov v organizaciji drugih ponudnikov, kjer nastopa Kiteskul kot posrednik. V tem primeru potnika zavezujejo splošni pogoji organizatorja oziroma letalskega prevoznika in mednarodna zakonodaja na tem področju.

II. PRIJAVA IN POGODBA

Na turistični paket v organizaciji Agencije Kiteskul se potnik lahko prijavi preko elektronske pošte info@kite.si. Program potovanja velja kot ponudba. Na osnovi ponudbe se potnik pisno prijavi na izbran turistični paket. Ob prijavi potnik prejme dokument Agencije Kiteskul (predračun/pogodbo o potovanju), iz katerega so razvidni vsi podatki o naročenem turističnem paketu in dodatnih storitvah, kot tudi razpored plačil in morebitni ostali dogovori. Potnik je dolžan dokument pregledati in v primeru kakršnegakoli nesoglasja ali napake le-tega reklamirati v roku enega dneva po njegovi izdaji. S plačilom prvega obroka (akontacija) se šteje, da je pogodba sklenjena. Potnik je dolžan ob prijavi navesti zahtevane podatke in predložiti dokumente, ki jih zahteva program turističnega paketa ter izvršiti plačilo v skladu z določbami teh splošnih pogojev. V primeru, da potnik ob prijavi ne navede pravilnih podatkov, je odgovoren za vse stroške oziroma posledice, nastale zaradi napačnih podatkov.

Prijava potnika je zavezujoča. Od nje lahko odstopi v skladu z določili o potnikovi odpovedi potovanja. Za zavezujočo prijavo se šteje plačan 1. obrok računa turističnega paketa.

Agencija Kiteskul je v skladu s pogodbo dolžna potniku nuditi storitve, ki imajo vsebino in lastnosti, kot so napovedane v pogodbi oziroma programu turističnega paketa in skrbeti za pravice in interese potnika v skladu z dobrimi poslovnimi običaji.

Potnik je dolžan skrbeti, da sam osebno, njegove osebne listine in njegova prtljaga izpolnjujejo pogoje, ki so predpisani z obmejnimi, carinskimi, sanitarnimi, denarnimi in drugimi upravnimi predpisi. Agencija Kiteskul ima pravico zavrniti prijavo potnika, za katerega lahko upravičeno vnaprej domneva, da teh pogojev ne izpolnjuje oziroma jih lahko ne bi izpolnjeval tekom potovanja.

III. PRIJAVNINA IN VARŠČINA

Agencija Kiteskul za svoje storitve zaračunava naročniku standardne rezervacijske stroške in stroške za sestavo ponudbe pri prodaji turističnih paketov skladno z razpisom na vsako rezervacijo. Standardni strošek rezervacije znaša 15,00€ na osebo. Agencija Kiteskul lahko za posamezni turistični paket določi drugačne rezervacijske stroške. V primeru bolj zapletenih ponudb po želji za individualna potovanja Agencija Kiteskul lahko zaračuna potniku 20,00€ v obliki varščine za izdelavo ponudbe. Če potnik ponudbe ne sprejme, se varščina ne vrača.

IV. PRODAJA LETALSKIH KART

Pri prodaji letalskih kart veljajo pogoji, katere določi prevoznik. Potnik je o pogojih za prodajo letalskih kart seznanjen pred ali ob nakupu s strani Agencije Kiteskul. Pri prodaji letalskih kart nastopa Agencija Kiteskul zgolj kot posrednik za sklenitev rezervacije in izvedbo plačila. V tem primeru potnika zavezujejo splošni pogoji organizatorja oziroma letalskega prevoznika in mednarodna zakonodaja na tem področju. Agencija Kiteskul ne odgovarja za izvedbo leta ter ne odgovarja za izbiro prevoznika s strani potnikov. Potnik sam izbere prevoznika po svojih željah in kriterijih in za svojo izbiro odgovarja sam. Agencija Kiteskul je odgovorna potniku posredovati vse potrebne informacije, ki jih ta potrebuje za svoje potovanje. Potnik lahko pridobi informacije o produktih in storitvah, ki jih posreduje Agencija Kiteskul, po elektronski pošti, prek telefonskih klicev ter spletne strani. Vsak produkt narekuje svoje pogoje in svoj način rezervacije, za katere se šteje, da je potnik z njimi seznanjen ob opravljeni rezervaciji.

Storitev Agencije kiteskul je zaključena, ko je potniku posredovana potrditev rezervacije in izdana letalska karta. Od tega trenutka naprej je potnik v neposrednem razmerju z odgovornim letalskim prevoznikom. Ob morebitni ne izvedbi ali pomanjkljivi izvedbi leta, potnik zahtevek za nadomestilo za vplačano letalsko karto naslovi neposredno na prevoznika.

V. PLAČILO

Za dan plačila se šteje dan ko Agencija Kiteskul prejme plačilo na transakcijski račun. Potnik ob prijavi plača 50 % cene potovanja. Preostali del potnik plača najmanj 7 dni pred začetkom potovanja, v kolikor ni na dokumentu Agencije Kiteskul (pogodba, predračun) drugače določeno. Pravočasno plačilo pomeni potrjeno rezervacijo. Če potnik ne plača v dogovorjenem roku, to pomeni odpoved turističnega paketa in se smiselno uporabijo določila o potnikovi odpovedi turističnega paketa.

Potnik se obvezuje vplačati razliko, ki bi nastala zaradi morebitne računske napake na izdanem dokumentu Agencije Kiteskul, Agencija Kiteskul pa se obvezuje vrniti potniku eventualno preveč zaračunani znesek, ki izvira iz računske napake. Ta obveza velja do izteka poslovnega leta.

Agencija Kiteskul lahko v programu določi, da potnik plača določene storitve, ki bodo opravljene na kraju samem, njenemu predstavniku (»obvezno doplačilo na kraju samem«). V tem primeru Agencija Kiteskul ne nastopa kot organizator niti kot posrednik, ampak zgolj kot informator. V tem primeru uveljavlja potnik vse reklamacijske zahtevke izključno od izvajalca storitve na kraju samem.

VI. CENE

Cene turističnega paketa so določene s programom ter veljajo od dneva objave programa do spremembe. V ceno so vštete storitve, ki so navedene v programu turističnega paketa. Za potnika je veljavna cena na dan sklenitve pogodbe/izdaje računa.
V skladu z veljavno zakonodajo lahko Agencija Kiteskul to ceno spremeni tudi po sklenitvi pogodbe, in sicer zaradi sprememb v menjalnem tečaju ali zaradi sprememb v tarifah prevoznikov, ki vplivajo na ceno turističnega paketa. V primeru spremembe cene iz tega naslova Agencija Kiteskul o tem najkasneje 20 (dvajset) dni pred odhodom pisno obvesti potnika, ki je naredil rezervacijo, ter izda dodatni dokument (račun), ki ga je potnik dolžan plačati pred odhodom.
Sprememba cene iz naslova tečajnih razlik se obračunava kot razlika vrednosti tistega dela stroškov, ki so izraženi/obračunani v tuji valuti, in je obračunana po tečaju (1) tuje valute na dan priprave turističnega paketa (načrtovana cena po ponudbi) ter (2) na dan priprave obvestila o spremembi cene (običajno 20 dni pred odhodom). Za preračun se upošteva tečaj Banke Slovenije.
Če zvišanje dogovorjene cene preseže 8 odstotkov cene turističnega paketa, lahko potrošnik odstopi od pogodbe, ne da bi moral povrniti škodo. V tem primeru bo Agencija Kiteskul potniku vrnila vplačani znesek.
Prav tako Agencija Kiteskul v programu turističnega paketa določi izhodiščno ceno pri določenem številu potnikov, ki se lahko spremeni, v kolikor se za potovanje prijavi manjše število potnikov. Agencija Kiteskul v programu navede to dodatno ceno v obliki »obveznega doplačila v primeru velikosti skupine od/do oseb«. Ob prijavi Agencija Kiteskul potniku zaračuna izhodiščno ceno potovanja. V kolikor nastopijo pogoji za spremembo cene iz naslova »manjše skupine«, potnik ne more odstopiti od pogodbe, saj je bil z njimi seznanjen ob prijavi.

VII. CENE LETALSKIH KART

Cene produktov, navedene na spletnih straneh in reklamnem materialu, so informativne narave. Natančne cene posameznih produktov potniki dobijo preko elektronske pošte. Podane cene, ki jih potnik prejme v ponudbi, vključujejo vse pristojbine in dodatke, razen če je zaradi narave storitve ali produkta drugače določeno. Posredovane cene letalskih kart s strani Agencije Kiteskul so veljavne le na dan rezervacije! Letalska karta se sicer lahko izda v določenem časovnem roku, vendar si letalski prevoznik pridržuje pravico do spremembe cene.

VIII. ARANŽMAJI, KJER AGENCIJA KITESKUL NI ORGANIZATOR POTOVANJA

V primeru, da Agencija Kiteskul ni organizator turističnega paketa, nastopa v vlogi informatorja. V tem primeru podaja prejete informacije od organizatorja turističnega paketa potniku in mu pomaga pri prijavi. Pogoji prijave, plačila in morebitne odpovedi turističnega paketa so v skladu z veljavnimi pogoji organizatorja potovanja. Na dokumentu Agencije Kiteskul je naveden organizator turističnega paketa. Šteje se, da Agencija Kiteskul prodaja tovrstne turistične pakete v tujem imenu in za tuj račun. Morebitno reklamacijo ureja potnik z organizatorjem potovanja, Agencija Kiteskul pa mu ob tem nudi vso potrebno pomoč.

IX. POSEBNE STORITVE

Posebne storitve so tiste storitve, ki praviloma niso vštete v ceno turističnega paketa (enoposteljna soba, posebna prehrana, prevoz kite opreme, druga doplačila po želji …) ali pa so za njih v programu predvidena doplačila (vizumi, druga doplačila ipd.), zato jih potnik plača posebej, razen če ni v programu drugače določeno.
V primeru, da so k posameznemu turističnemu paketu razpisane posebne storitve, potnik posreduje želje po teh storitvah ob prijavi, doplača pa jih k ceni potovanja. Objavljene cene posebnih storitev veljajo zgolj v primeru naročila in plačila teh storitev ob prijavi na potovanje. Med potovanjem potnik doplača posebne storitve vodji potovanja ali predstavniku Agencije Kiteskul v kraju, kjer se storitev opravlja, v ustrezni valuti, če je med potovanjem to storitev še mogoče naročiti, po ceni, veljavni na kraju samem.
Če se potnik sam prijavi na turistični paket, lahko prepusti Agenciji Kiteskul, da se mu potrudi najti sopotnika, s katerim bo delil sobo, oziroma ki je pripravljen z njim deliti sobo. Ne glede na omenjeno pa mora posamezno prijavljeni potnik ob prijavi doplačati za enoposteljno sobo. V primeru, da se posamezno prijavljenemu potniku najde sopotnik, se potniku po potovanju vrne doplačilo za enoposteljno sobo. V primeru, da se na turistični paket prijavita dva, ki sta skupaj v sobi, pred potovanjem pa eden od njiju turistični paket odpove, drugi potnik nosi stroške doplačila za enoposteljno sobo, če mu ni možno najti drugega sopotnika.

X. POTNIKOVA SPREMEMBA POGODBE ALI ODPOVED TURISTIČNEGA PAKETA

Potnik ima pravico zahtevati spremembo pogodbe (npr. sprememba imena, dodatne storitve, sprememba namestitve ipd.) po njeni sklenitvi, Agencija Kiteskul pa je dolžna preveriti, če je to sploh mogoče. V primeru spremembe pogodbe na zahtevo potnika Agencija Kiteskul lahko zaračuna potniku administrativne stroške v višini 15,00 EUR za spremembo, v kolikor ni s temi splošnimi pogoji drugače določeno. V primeru, da s spremembo nastanejo dodatni stroški (npr. sprememba letalske karte), jih je potnik dolžan poravnati.
Potnik ima pravico do odpovedi turističnega paketa, in sicer preko elektronske pošte ali telefonskega klica direktno pri Agenciji Kiteskul. V primeru, ko potnik odpove turistični paket, ima Agencija Kiteskul pravico do povračila stroškov, ki so odvisni od časa, ki je ostal do začetka potovanja. V vsakem primeru Agencija Kiteskul zahteva povrnitev administrativnih stroškov rezervacije v višini 15,00 EUR. Če na programu ni drugače določeno, veljajo spodaj napisani odpovedni stroški:

Za turistične pakete:
• odpoved do 30 dni pred odhodom, povrne se celoten znesek aranžmaja zmanjšan za administrativen strošek rezervacije,
• odpoved od 29 do 14 dni pred odhodom, 50 % cene aranžmaja,
• odpoved kasneje od 14 dni pred odhodom 100% cene aranžmaja.

Ne glede na zgoraj določene stroške odpovedi so le-ti lahko drugačni, kadar to narekujejo pogoji organiziranja potovanja, torej ki jih Agenciji Kiteskul narekujejo veljavni pogoji prodaje in/ali jih pogojujejo poslovni partnerji.
Ne glede na zgoraj določene stroške so stroški odpovedi lahko tudi drugačni, če so navedeni v programu turističnega paketa ali pogodbi.
Ob odpovedi turističnega paketa pred odhodom potnik poda pisno odpoved. Če potnik ne poda pisne se šteje, da potovanja ni odpovedal. Med potovanjem lahko potnik prekine turistični paket na svojo željo. Če potnik med potovanjem turistični paket prekine, ob vrnitvi nima pravice do povračila stroškov ali kupnine, ne delno, ne v celoti. V kolikor potnik med potovanjem po svoji želji spremeni program oziroma ne potuje po programu, ki je sestavni del pogodbe z Agencijo Kiteskul, se šteje, da je potnik odstopil od pogodbe med potovanjem. V tem primeru je potnik odgovoren za stroške in škodo, ki jih je s tem povzročil. V primeru spremembe programa na lastno željo ali zaradi višje sile, ne da bi za to obstajali razlogi na strani Agencije Kiteskul zaradi nepravilno opravljene storitve, potnik nima pravice zahtevati kakršnekoli odškodnine ali znižanja cene.
Agencija Kiteskul oziroma pooblaščena oseba lahko kadar koli pred potovanjem ali na dan odhoda zavrne osebo, kadar oceni, da bi potnik lahko ogrozil zdravje ali premoženje sebe ali drugih, oziroma ki je ob odhodu očitno pod vplivom alkohola, drog ali drugih tovrstnih substanc. Agencija Kiteskul v tem primeru ravna po določilih o potnikovi odpovedi.
Agencija Kiteskul ima pravico med potovanjem zahtevati od potnika, da prekine skupno pot s skupino, če ne poskrbi za to, da sam osebno, njegove osebne listine in njegova prtljaga izpolnjujejo pogojev, ki so predpisani z obmejnimi, carinskimi, sanitarnimi, denarnimi in drugimi predpisi, ali če je očitno pod vplivom alkohola, drog ali drugih tovrstnih substanc ali če se neprimerno obnaša do ostalih sopotnikov in njegovo izločitev zahteva skupina. Agencija Kiteskul v tem primeru ravna po določilih o potnikovi odpovedi.
Agencija Kiteskul bo uveljavljala vso škodo, ki bi jo na poti oziroma med trajanjem izvajanja turističnega paketa potnik povzročil s svojim neustreznim ravnanjem.
Višina stroškov odpovedi turističnega paketa v primeru, da Agencija Kiteskul ni organizator potovanja, je določena s splošnimi pogoji ali drugim aktom organizatorja.

XI. ORGANIZATORJEVA SPREMEMBA PROGRAMA ALI ODPOVED POTOVANJA

Agencija Kiteskul si v skladu z veljavno zakonodajo pridržuje pravico do odpovedi turističnega paketa, če se na turistični paket ne prijavi minimalno potrebno število potnikov, ki je navedeno v programu.

Agencija Kiteskulpotnika obvesti o odstopu pogodbe, če se ni prijavilo minimalno število potnikov, najkasneje:
– 20 dni pred začetkom turističnega paketa, ki traja več kot 6 dni,
– 7 dni pred začetkom turističnega paketa, ki traja od 2 do 6 dni,
– 2 dni (48 ur) pred začetkom turističnega paketa, ki traja manj kot 2 dni.

V primerih, ko Agencija Kiteskul izrecno pisno jamči odhod, ne more odpovedati turističnega paketa, razen če se prijavi manj kot v programu predvideno najmanjše število potnikov.
Agencija Kiteskul si pridržuje pravico do popolnega ali delnega odstopa od pogodbe, če pred izvajanjem ali med izvajanjem programa nastopijo izredne okoliščine, ki jih ni bilo mogoče pričakovati, odstraniti ali se jim izogniti, za Agencijo Kiteskul pa te okoliščine pomenijo utemeljen razlog, da pogodbe ne bi sklenila, če bi obstajale ob sklenitvi pogodbe.
Agencija Kiteskul lahko odpove pogodbo oziroma odstopi od pogodbe in zahteva povrnitev škode od potnika, ki neposredno krši določbe pogodbe, ki jo je sklenil z Agencijo Kiteskul, predvsem če se ugotovi, da je potnik namerno sporočil napačne podatke o številu potnikov ali njihovi starosti, oziroma je med potovanjem prišlo do sprememb, potnik pa o tem ni obvestil Agencije Kiteskul. Agencija Kiteskul si pridržuje pravico (in ne odgovarja) za spremembe dneva in časa odhoda oziroma za odpovedi turističnega paketa zaradi spremembe letalskega voznega reda ali nastopa višje sile ter pravico do spremembe smeri potovanja, če se spremenijo pogoji za potovanje (nov vozni red, negotov položaj v državi, kjer je organiziran program, naravne nesreče ali drugi nepredvideni vzroki, na katere Agencija Kiteskul ne more vplivati), brez posebne odškodnine in po veljavnih predpisih v potniškem prometu.
Odgovornost Agencije Kiteskul je omejena zgolj na neizvedbo določenega dela programa, v delu, ki pomeni ustrezne materialne stroške. Agencija Kiteskul ne odgovarja za nematerialno škodo, ki bi nastala iz naslova zamud, odpovedi ali spremembe prevoza ali prevoznega sredstva.
Agencija Kiteskul ne more prevzeti odgovornosti za spremembe programa zaradi nastopa kakršnekoli višje sile med potekom programa. V teh primerih lahko potnikom zagotovi storitve v spremenjeni obliki, glede na obstoječe možnosti.
V primeru, da Agencija Kiteskul odpove turistični paket, ima potnik pravico do celotnega povračila vplačane cene aranžmaja, nima pa pravice do povračila stroškov vizuma ali stroškov cepljenj, ki so bili s programom zahtevani. O kakršnikoli naknadni spremembi programa Agencija Kiteskul potnika nemudoma obvesti.
V primeru, da stanje na kraju samem Agenciji Kiteskul ne dopušča namestitve potnikov v naročenem objektu, lahko Agencija Kiteskul namesti potnika v istem kraju v drug objekt enake ali višje kategorije.

XII. SPREMEMBE IN ODPOVEDI LETALSKIH KART

Sprememba produkta ali storitve (npr. sprememba datuma, destinacije …) je možna, vendar le v primeru, kadar pogoji produkta ali storitve to dopuščajo. Vsaka izvedba spremembe je povezana z dodatnimi stroški, ki so določeni v pogojih ponudnika produkta ali storitev in o katerih je bil potnik predhodno seznanjen in če omenjeni pogoji želene spremembe omogočajo.
Potnik ima pravico produkt ali storitev kadarkoli odpovedati, vendar v trenutku odpovedi začnejo veljati odpovedni stroški po pogojih posameznega produkta ali storitve.
Kadar potnik ob potrditvi letalske vozovnice predvideva, da se morda zaradi določenih okoliščin (ki utegnejo nastopiti pri njem ali v njegovi ožji družini) potovanja ne bo udeležil, lahko vplača odstopnino. Pogoji odstopnine so določeni s splošnimi pogoji zavarovalnice in skladno z njenim veljavnim cenikom.
V primeru, da letalska družba odpove let, ima potnik pravico do celotnega povračila vplačane cene, nima pa pravice do povračila stroškov vizuma, potrebnega za vstop v državo, kamor naj bi potoval, stroškov cepljenj, ki jih ta država zahteva ali stroškov vplačane odstopnine.
Agencija Kiteskul si ob kakršni koli spremembi ali odpovedi povezani z letalsko vozovnico pridržuje pravico do povrnitve administrativnih stroškov v višini 15,00 EUR.

XIII. POTNI DOKUMENTI

Potnik mora imeti veljaven potni list ali drug veljaven dokument, s katerim lahko vstopi v državo, v katero ali skozi katero potuje. Potnik je dolžan paziti na vsa določila glede veljavnosti potovalnega dokumenta. Veljavnost dokumenta se upošteva na ZADNJI dan potovanja! Agencija Kiteskul za morebitne neprijetnosti ali prisilno prekinitev potovanja potnika iz tega naslova ne odgovarja.
Potnik je dolžan pridobiti vizume, ki so za te države zahtevani. Če potnik te obveznosti ne izpolni, Agencija Kiteskul ravna po določilih o potnikovi odpovedi turističnega paketa. V primeru, da potniku ureja vizum Agencija Kiteskul, le-ta ne jamči za uspešnost pridobitve vizuma. Stroškov pridobitve vizumov Agencija Kiteskul potniku ne vrača. V primeru zavrnitve vstopa v državo ali druge ovire nosi vse stroške potnik sam. Smatra se, da si potnik ureja vizum sam, če Agenciji Kiteskul ne dostavi vseh potrebnih dokumentov v predpisanem roku, ne glede na to, ali je potnik pri Agenciji Kiteskul že vplačal pridobitev teh dokumentov.
Zaradi zahtev v mednarodnem potniškem prometu (letalski, ladijski, avtobusni …) je potnik dolžan ob prijavi posredovati vse potrebne podatke o vseh udeležencih potovanja, ki jih prijavlja. Podatki se morajo v celoti ujemati s podatki v uradnih dokumentih, ki so jih udeleženci potovanja dolžni v skladu s predpisi o prestopu državne meje in ustreznimi tujimi zakonodajnimi akti nositi s seboj. V primeru, da napačni podatki povzročijo zamudo, dodatne stroške ali prekinitev potovanja drugim udeležencem potovanja, odgovarja za vse nastale stroške udeležencem potovanja potnik sam.
Če potnik med potovanjem izgubi dokumente ali so mu le-ti ukradeni, so pa nujno potrebni za nadaljevanje potovanja ali za vrnitev v domovino, si potnik na lastne stroške priskrbi nove. V primeru, da mora potnik zaradi izgube ali kraje dokumentov prekiniti turistični paket, ni upravičen do kakršnegakoli povračila vplačanega turističnega paketa ali do povrnitve stroškov.

XIV. OBVESTILA PRED ODHODOM

Potnik prejme končno obvestilo najkasneje 5 (pet) dni pred odhodom. Škodo, ki bi nastala, ker bi potnik podal nepopoln ali nepravilen naslov, nosi potnik. V primeru, da potnik v navedenem roku ne prejme obvestila, se je dolžan sam javiti preko spletne pošte ali telefonskega klica in ga zahtevati. Reklamacij iz naslova ne prejete pošte Agencija Kiteskul ne upošteva.

XV. ZDRAVSTVENI PREDPISI

Potnik je dolžan opraviti cepljenja, ki so za državo potovanja zahtevana. V primeru, da so v programu za potovanje navedena oziroma zahtevana določena cepljenja, si mora vsak potnik sam priskrbeti mednarodno potrdilo – rumeno knjižico z vpisanimi opravljenimi cepljenji. Agencija Kiteskul ne odgovarja za morebitne zaplete ali potnikovo prekinitev turističnega paketa zaradi potnikovega nespoštovanja zdravstvenih predpisov države, v katero vstopa, kakor tudi ne za stroške povezane s tem.

XVI. CARINSKI IN DEVIZNI PREDPISI

Potnik je dolžan spoštovati vse carinske in devizne predpise Republike Slovenije, kakor tudi predpise vseh drugih držav v katere in skozi katere potuje. Če zaradi nespoštovanja predpisov potnik potovanja ne bi mogel nadaljevati, sam nosi vse posledice in stroške, ki nastanejo v zvezi s tem njemu in vsem drugim sopotnikom.

XVII. PRTLJAGA

Agencija Kiteskul ne odgovarja za prevoz, krajo ali poškodovanje potnikove prtljage ali drugih osebnih stvari, dragocenosti in dokumentov iz namestitvenih objektov (hotelskih sob, apartmajev ipd.) in prevoznih sredstev (letal, avtobusov, ladij ipd.). Prijavo izgubljene ali poškodovane prtljage potnik sam naslovi na prevoznika ali hotel. Prevoz posebne prtljage (kajt, surf, golf, smuči ipd.) mora potnik najaviti že ob prijavi ter plačati prevozniku v skladu s pravili prevoznika, v kolikor v programu turističnega paketa ni drugače določeno. Vse stroške oziroma škodo, ki bi zaradi tega nastala, nosi potnik sam.
Pri prevozu ima potnik pravico do brezplačnega prevoza določene teže prtljage (po določilih prevoznika), vsak dodatni kilogram pa doplača potnik sam na kraju samem v ustrezni valuti oziroma po določilih prevoznika.

XVIII. INFORMACIJE

Informacije, ki jih potnik dobi po elektronski pošti ali telefonu pred odhodom, ne obvezujejo Agencije Kiteskul bolj kot navedbe v programu ali ponudbi. V primeru dvoma se vedno šteje za veljavno pisna ponudba, račun in pogodba o potovanju, pisna informacija ali pisna razlaga.

XIX. REKLAMACIJE OZIROMA PRITOŽBE

Potnik je dolžan nepravilnosti sporočiti predstavniku Agencije Kiteskul na kraju samem, ko se zgodijo. V primeru, da bi bila reklamacija lahko rešena na kraju samem (na primer pomanjkljiva čistoča sobe, oprema, lega sobe ipd.), potnik pa ni sporočil napake oz. nepravilnosti predstavniku agencije, se šteje, da se je potnik strinjal s tako storitvijo in s tem je izgubil pravico do vlaganja kasnejših reklamacij. Potnik lahko vloži pisno reklamacijo v roku dveh mesecev od dneva, ko je bila storitev nepravilno opravljena, sicer Agencija Kiteskul le-te vsebinsko ne obravnava. Reklamacija mora biti utemeljena. Potnik naj zato reklamaciji priloži ustrezne dokaze in/ali ustrezno potrdilo hotelirja, prevoznika oziroma druge ustrezne osebe o dejanskem stanju, na podlagi katerega potnik uveljavlja svoj zahtevek.
Agencija Kiteskul je dolžna pisno odgovoriti na reklamacijo v 8 dneh po njenem prejemu. Če gre za enostavno pomanjkljivost in napaka ni sporna (oziroma če potnik ni priložil vseh potrebnih dokumentov v roku, potrebnem za njihovo pridobitev) je Agencija Kiteskul dolžna po prejemu popolnega reklamacijskega zahtevka zahtevi ugoditi. Če napaka ni enostavna, je Agencija Kiteskul dolžna raziskati vse okoliščine, ki so pripeljale do reklamacije. Dokler Agencija Kiteskul ne odloči o pritožbi, se potnik odreče posredovanju katerekoli druge osebe, sodnih ustanov ali dajanja informacij javnim glasilom.
Višina odškodnine je omejena z višino cene vplačanega potovanja oziroma z višino realne vrednosti neizvedenih storitev. To določilo ne velja v primeru, ko ima Agencija Kiteskul pravico do odpovedi aranžmaja ali spremembe programa, skladno z določili teh splošnih pogojev in zakona.
Ne glede na vloženo reklamacijo je potnik dolžan poravnati svoje obveznosti po izdanih računih za opravljeno storitev v skladu z razporedom plačil, morebitna odškodnina pa se izplača po končanem reklamacijskem postopku na osebni račun potnika.

XX. ODGOVORNOST ZA TOČNOST LETALSKIH PREVOZNIKOV

Agencija Kiteskul ne odgovarja za točnost letalskih prevozov na rednih ali izrednih poletih in tudi ne za zamude letal kakor tudi ne za spremembe potovanja potnika, ki bi nastale kot posledica takšnih zamud. V primeru, da letalska družba odpove let še pred pričetkom potovanja, ima potnik pravico do celotnega povračila vplačane cene. V primeru odpovedi leta potnik nima pravice do povračila stroškov vizuma, potrebnega za vstop v državo, kamor naj bi potoval, ali stroškov cepljenj, ki jih ta država zahteva.

XXI. UPORABA PODATKOV

Agencija Kiteskul vse pridobljene podatke o potnikih varuje v skladu z Zakonom o varstvu osebnih podatkov. Agencija Kiteskul vse pridobljene podatke o potnikih obdeluje skladno s Politiko varstva osebnih podatkov, dostopno na https://www.kite.si/kdo-smo/varstvo-osebnih-podatkov/

XXII. KONČNA DOLOČILA

V primeru spora med strankami se uporabi pristojno sodišče.

Splošni pogoji poslovanja – Tečaji kajtanja

I. SPLOŠNA DOLOČILA
1) Šola kajtanja Kiteskul je blagovna znamka podjetja Bederfly d.o.o., Trata 4, 4220 Škofja Loka.

2) Splošni pogoji šole kajtanja Kiteskul veljajo med podjetjem Bederfly d.o.o. kot ponudnikom storitve (v nadaljevanju »Kiteskul«) in osebo, ki se prijavlja na tečaj kajtanja (v nadaljevanju »naročnik«) ter veljajo za začetne, nadaljevalne, napredne, otroške in individualne tečaje kajtanja (v nadaljevanju »tečaj kajtanja«), ki jih organizira Kiteskul.

II. PRIJAVA
1) Naročnik se lahko prijavi na tečaj kajtanja preko elektronske pošte info@kite.si.
2) Ob prijavi naročnik sprejme te splošne pogoje z izpolnitvijo prijavnega obrazca.
3) Osebe mlajše od 18 let se lahko na tečaj kajtanja prijavijo le ob predložitvi posebnega pisnega dovoljenja staršev ali skrbnikov.

III. VARSTVO PODATKOV
1) Naročnik s prijavo in plačilom pristaja na uporabo osebnih podatkov z namenom izvedbe tečaja kajtanja ter za namene trženja, prodaje in obveščanja o ostalih ponudbah ponudnika ter njegovih poslovnih partnerjev. Kiteskul se zavezuje, da bo vse pridobljene osebne podatke o naročniku varoval v skladu z Zakonom o varstvu osebnih podatkov. Naročnik lahko od Kiteskula kadarkoli zahteva, da le-ta prekine s trženjem in obveščanjem o ostalih ponudbah.

IV. SPLOŠNI PLAČILNI POGOJI
1) Za rezervacijo mesta v tečaju kajtanja je potrebno takoj (najkasneje v roku 3 dni) po prijavi plačati akontacijo, ki znaša 50% cene tečaja kajtanja. S tem si naročnik zagotovi rezervacijo mesta v tečaju kajtanja. V primeru odpovedi s strani naročnika veljajo pogoji o odpovedi tečaja.
2) Preostali znesek je potrebno plačati najkasneje 7 dni pred začetkom tečaja kajtanja.
3) Plačilo preostalega zneska se izvede v enkratnem znesku na podlagi izdanega predračuna, na transakcijski račun Kiteskul-a. Za plačilo se šteje dan, ko Kiteskul prejme preostalo plačilo; istočasno je tudi potrjena prijava. Če naročnik ne poravna obveznosti v navedenem roku se prijava šteje za brezpredmetno.

V. CENE
1) V veljavi so cene, navedene v ceniku na internetni strani ponudnika oz. cene, ki jih Kiteskul poda naročniku v uradni ponudbi, ki je poslana naročniku po elektronski pošti.
2) V cenah za storitev je že vključen zakonsko določen davek.

VI. DOLŽNOSTI NAROČNIKA
Naročnik je dolžan skrbeti za svojo varnost, varnost ostalih udeležencev tečaja kajtanja ter tretjih oseb, ki se nahajajo na kraju izvajanja tečaja kajtanja. Dolžan je tudi skrbeti za opremo, ki se uporablja pri izvajanju tečaja kajtanja na način, kot mu ga določi ponudnik ter upoštevati varnostna navodila inštruktorjev kajtanja. K tečaju mora pristopiti v ustrezni psihofizični kondiciji ter se tudi med samim izvajanjem tečaja vzdržati uživanja alkohola, drog ali drugih pomirjevalnih sredstev, pred začetkom tečaja kajtanja pa poskrbeti za ustrezno zdravstveno in nezgodno zavarovanje.

VII. RAVNANJE Z OPREMO
1) Za čas izvajanja tečaja kajtanja lahko da Kiteskul naročniku v uporabo opremo. Naročnik se zavezuje, da bo opremo uporabljal v skladu z namenom uporabe in z njo ravnal skrbno, kot dober gospodar.
2) Naročnik Kiteskulu jamči za morebitne poškodbe, ki so na opremi nastale v času njegovega najema. Prav tako jamči za poškodbe nastale zaradi tretje osebe, kot tudi za izgubo opreme (npr. kraja) v času najema. Vse morebitne poškodbe ali izgubo/krajo mora naročnik nemudoma sporočiti Kiteskulu.
3) Stroške popravil poškodb na opremi, ki so nastale zaradi malomarnega ravnanja naročnika ali zaradi neupoštevanja navodil in opozoril Kiteskula krije naročnik.

VIII. ODGOVORNOST NAROČNIKA
Naročnik se udeležuje tečaja kajtanja na lastno odgovornost. Odgovoren je za vso nastalo škodo na sebi, izposojeni opremi ter tuji opremi in stvareh, prav tako pa tudi za škodo, povzročeno tretjim osebam.

IX. ODGOVORNOST KITESKULA
Kiteskul se zavezuje, da bo naročniku zagotovil izvajanje tečaja kajtanja v skladu z opisom posameznega tečaja, kot je naveden na internetni strani ponudnika ter po programu, določenem z mednarodnimi IKO standardi.

X. NAROČNIKOVA ODPOVED ALI SPREMEMBA STORITVE
1) Naročnik ima pravico do odpovedi tečaja kajtanja, vendar pa je dolžan o tem pisno obvestiti ponudnika. Odpoved udeležbe na tečaju kajtanja mora biti sporočena ponudniku najmanj 14 dni pred predvidenim terminom opravljanja tečaja kajtanja.
2) Kiteskul ima pravico zadržati akontacijo in s tem kriti administrativne in morebitne druge (prevozne, logistične) stroške, ki so nastali s prijavo in odpovedjo tečaja kajtanja.
3) V primeru, da je Kiteskul o odpovedi obveščen manj kot 14 dni pred predvidenim začetkom tečaja, lahko zaračuna storitev v 100% vrednosti.
4) Naročnik lahko na Kiteskul naslovi prošnjo za spremembo termina tečaja kajtanja. Kiteskul je spremembo dolžan omogočiti, v kolikor so v terminu še prosta mesta, sprememba pa ni povezana z nesorazmernimi stroški ali dodatnimi težavami.
5) Naročnik lahko tečaj med njegovim trajanjem kadarkoli prekine s pisno izjavo o prekinitvi. V tem primeru mu ponudnik ni dolžan ne delno ne v celoti povrniti plačanega zneska.
6) Naročnik lahko brez dodatnih stroškov prenese tečaj kajtanja na tretjo osebo, za katero veljajo isti splošni pogoji kot za naročnika.

XI. ZAMUDA ALI NESODELOVANJE NAROČNIKA PRI OPRAVLJANJU STORITVE
V primeru, da naročnik zamudi dogovorjeni termin za opravljanje tečaja kajtanja ali se v treh mesecih niti enkrat ne odzove vabilu na opravljanje tečaja kajtanja (velja v primeru enodnevnih tečajev kajtanja) mu Kiteskul ni dolžan vrniti denarja plačanega za storitev ter je lahko izbrisan iz seznama tečajnikov šole kajtanja.

XII. POMANJKANJE VETRA
Pomanjkanje vetra ni razlog za odpoved tečaja kajtanja in Kiteskul iz tega razloga naročniku ni dolžan vračati denarja plačanega za tečaj kajtanja, lahko pa mu ponudi nadomestni termin v obliki enodnevnih tečajev kajtanja.

XIII. REKLAMACIJE OZIROMA PRITOŽBE
Naročnik mora morebitne nepravilnosti oziroma pomanjkljivosti pri izvajanju tečaja kajtanja grajati takoj po njihovem nastanku. Opozorilo mora biti naslovljeno na inštruktorja ali predstavnika Kiteskul na samem kraju izvajanja tečaja. V primeru, da bi bila po vsebini sodeč reklamacija lahko rešena na kraju samem, naročnik pa ni grajal napake na kraju samem in o nepravilnosti ni obvestil zgoraj navedenih oseb, se šteje, da se je naročnik strinjal s tako opravljeno storitvijo in je s tem izgubil pravico do vlaganja kasnejših reklamacij z zahtevo po znižanju cene storitve oziroma plačilu škode.

XIV. PONUDNIKOVA ODPOVED STORITVE
1) Kiteskul si pridržuje pravico do popolne ali delne odpovedi določenega termina tečaja kajtanja, če pred ali med izvajanjem tečaja nastopijo izredne okoliščine, ki jih ni bilo mogoče pričakovati, odstraniti ali se jim izogniti, ter so razlog, da ponudnik storitve ne bi ponudil naročniku, če bi zanje vedel. Enako velja tudi v primeru premajhnega števila prijavljenih oseb na tečaj kajtanja v določenem terminu. V takih primerih ima naročnik pravico, da se udeleži tečaja v kakšnem drugem terminu ali da zahteva povračilo celotnega plačanega zneska.
2) Kiteskul ne prevzema odgovornosti za morebitne spremembe programa, ki bi lahko nastale zaradi nastopa višje sile med potekom tečaja kajtanja. V teh primerih lahko Kiteskul naročnikom zagotovi tečaj kajtanja v spremenjeni obliki, glede na obstoječe možnosti.

XV. INFORMACIJE
1) Informacije, ki jih naročnik dobi neposredno/ustno od predstavnikov Kiteskul ne zavezujejo bolj kot navedbe v programu. V primeru dvoma se šteje za veljavno tista ponudba, ki je sestavljena v pisni obliki.
2) Navedbe v vremenskih tabelah so večletno statistično povprečje in služijo zgolj kot
orientacija naročniku, zato Kiteskul ne odgovarja v primeru neskladja teh podatkov z
dejanskim stanjem.