I. SPLOŠNA DOLOČILA
1) Kiteskul šola kajtanja je blagovna znamka podjetja Bederfly d.o.o., Trata 4, 4220 Škofja Loka.

2) Splošni pogoji Kiteskul šole kajtanja veljajo med Bederfly d.o.o. kot ponudnikom storitve (v nadaljevanju »ponudnik«) in osebo, ki se prijavlja na tečaj kajtanja (v nadaljevanju »naročnik«) ter veljajo za začetne, nadaljevalne, individualne in freestyle tečaje kajtanja (v nadaljevanju »tečaj kajtanja«), ki jih organizira ponudnik.

II. PRIJAVA
1) Naročnik se lahko prijavi na tečaj kajtanja osebno, telefonsko ali preko interneta.
2) V primeru prijave preko interneta naročnik sprejme te splošne pogoje z izpolnitvijo prijavnega obrazca. V primeru osebne ali telefonske prijave se šteje, da je naročnik sprejel določila teh splošnih pogojev poslovanja takrat, ko je osebno ali telefonsko naročil tečaj kajtanja.
3) Osebe mlajše od 18 let se lahko na tečaj kajtanja prijavijo le ob predložitvi posebnega pisnega dovoljenja staršev ali skrbnikov.

III. VARSTVO PODATKOV
1) Naročnik s prijavo in plačilom pristaja na uporabo osebnih podatkov z namenom izvedbe tečaja kajtanja ter za namene trženja, prodaje in obveščanja o ostalih ponudbah ponudnika ter njegovih poslovnih partnerjev. Ponudnik se zavezuje, da bo vse pridobljene osebne podatke o naročniku varoval v skladu z Zakonom o varstvu osebnih podatkov. Naročnik lahko od ponudnika kadarkoli zahteva, da le-ta prekine s trženjem in obveščanjem o ostalih ponudbah.

IV. SPLOŠNI PLAČILNI POGOJI
1) Za rezervacijo mesta v tečaju kajtanja je potrebno takoj (najkasneje v roku 7 dni) po prijavi plačati akontacijo, ki znaša 30% cene tečaja kajtanja. S tem si naročnik zagotovi rezervacijo mesta v tečaju kajtanja. V primeru odpovedi s strani naročnika se akontacija ne povrne, vendar pa jo lahko naročnik v roku 1 leta izkoristi ob naslednji prijavi v tečaj kajtanja.
2) Preostali znesek je potrebno plačati najkasneje 7 dni pred začetkom tečaja kajtanja.
3) Plačilo preostalega zneska se izvede v enkratnem znesku na podlagi izdanega računa, na transakcijski račun ponudnika ali v gotovini. Za plačilo se šteje dan, ko ponudnik prejme preostalo plačilo; istočasno je tudi potrjena prijava. Če naročnik ne poravna obveznosti v navedenem roku se prijava šteje za brezpredmetno.

V. CENE
1) V veljavi so cene, navedene v ceniku na internetni strani ponudnika.
2) V cenah za storitev je že vključen zakonsko določen davek.

VI. DOLŽNOSTI NAROČNIKA
Naročnik je dolžan skrbeti za svojo varnost, varnost ostalih udeležencev tečaja kajtanja ter tretjih oseb, ki se nahajajo na kraju izvajanja tečaja kajtanja. Dolžan je tudi skrbeti za opremo, ki se uporablja pri izvajanju tečaja kajtanja na način, kot mu ga določi ponudnik ter upoštevati varnostna navodila inštruktorjev kajtanja. K tečaju mora pristopiti v ustrezni psihofizični kondiciji ter se tudi med samim izvajanjem tečaja vzdržati uživanja alkohola, drog ali drugih pomirjevalnih sredstev, pred začetkom tečaja kajtanja pa poskrbeti za ustrezno zdravstveno in nezgodno zavarovanje.

VII. RAVNANJE Z OPREMO
1) Za čas izvajanja tečaja kajtanja lahko da ponudnik naročniku v uporabo opremo. Naročnik se zavezuje, da bo opremo uporabljal v skladu z namenom uporabe in z njo ravnal skrbno, kot dober gospodar.
2) Naročnik ponudniku jamči za morebitne poškodbe, ki so na opremi nastale v času njegovega najema. Prav tako jamči za poškodbe nastale zaradi tretje osebe, kot tudi za izgubo opreme (npr. kraja) v času najema. Vse morebitne poškodbe ali izgubo/krajo mora naročnik nemudoma sporočiti ponudniku.
3) Stroške popravil poškodb na opremi, ki so nastale zaradi malomarnega ravnanja naročnika ali zaradi neupoštevanja navodil in opozoril ponudnika krije naročnik.

VIII. ODGOVORNOST NAROČNIKA
Naročnik se udeležuje tečaja kajtanja na lastno odgovornost. Odgovoren je za vso nastalo škodo na sebi, izposojeni opremi ter tuji opremi in stvareh, prav tako pa tudi za škodo, povzročeno tretjim osebam.

IX. ODGOVORNOST PONUDNIKA
Ponudnik se zavezuje, da bo naročniku zagotovil izvajanje tečaja kajtanja v skladu z opisom posameznega tečaja, kot je naveden na internetni strani ponudnika ter po programu, določenem z mednarodnimi IKO standardi.

X. NAROČNIKOVA ODPOVED ALI SPREMEMBA STORITVE
1) Naročnik ima pravico do odpovedi tečaja kajtanja, vendar pa je dolžan o tem pisno obvestiti ponudnika. Odpoved udeležbe na tečaju kajtanja mora biti sporočena ponudniku najmanj 7 dni pred predvidenim terminom opravljanja tečaja kajtanja.
2) Ponudnik ima pravico zadržati akontacijo in s tem kriti administrativne in morebitne druge (prevozne, logistične) stroške, ki so nastali s prijavo in odpovedjo tečaja kajtanja.
3) V primeru, da je ponudnik o odpovedi obveščen manj kot 7 dni pred predvidenim začetkom tečaja, lahko zaračuna storitev v 100% vrednosti.
4) Naročnik lahko na ponudnika naslovi prošnjo za spremembo termina tečaja kajtanja. Ponudnik je spremembo dolžan omogočiti, v kolikor so v terminu še prosta mesta, sprememba pa ni povezana z nesorazmernimi stroški ali dodatnimi težavami.
5) Naročnik lahko tečaj med njegovim trajanjem kadarkoli prekine s pisno izjavo o prekinitvi. V tem primeru mu ponudnik ni dolžan ne delno ne v celoti povrniti plačanega zneska.
6) Naročnik lahko brez dodatnih stroškov prenese tečaj kajtanja na tretjo osebo, za katero veljajo isti splošni pogoji kot za naročnika.

XI. ZAMUDA ALI NESODELOVANJE NAROČNIKA PRI OPRAVLJANJU STORITVE
V primeru, da naročnik zamudi dogovorjeni termin za opravljanje tečaja kajtanja ali se v treh mesecih niti enkrat ne odzove vabilu na opravljanje tečaja kajtanja (velja v primeru enodnevnih tečajev kajtanja) mu ponudnik ni dolžan vrniti denarja plačanega za storitev ter je lahko izbrisan iz seznama tečajnikov šole kajtanja.

XII. POMANJKANJE VETRA
Pomanjkanje vetra ni razlog za odpoved tečaja kajtanja in ponudnik iz tega razloga naročniku ni dolžan vračati denarja plačanega za tečaj kajtanja, lahko pa mu ponudi nadomestni termin v obliki enodnevnih tečajev kajtanja.

XIII. REKLAMACIJE OZIROMA PRITOŽBE
Naročnik mora morebitne nepravilnosti oziroma pomanjkljivosti pri izvajanju tečaja kajtanja grajati takoj po njihovem nastanku. Opozorilo mora biti naslovljeno na inštruktorja ali predstavnika ponudnika na samem kraju izvajanja tečaja. V primeru, da bi bila po vsebini sodeč reklamacija lahko rešena na kraju samem, naročnik pa ni grajal napake na kraju samem in o nepravilnosti ni obvestil zgoraj navedenih oseb, se šteje, da se je naročnik strinjal s tako opravljeno storitvijo in je s tem izgubil pravico do vlaganja kasnejših reklamacij z zahtevo po znižanju cene storitve oziroma plačilu škode.

XIV. PONUDNIKOVA ODPOVED STORITVE
1) Ponudnik si pridržuje pravico do popolne ali delne odpovedi določenega termina tečaja kajtanja, če pred ali med izvajanjem tečaja nastopijo izredne okoliščine, ki jih ni bilo mogoče pričakovati, odstraniti ali se jim izogniti, ter so razlog, da ponudnik storitve ne bi ponudil naročniku, če bi zanje vedel. Enako velja tudi v primeru premajhnega števila prijavljenih oseb na tečaj kajtanja v določenem terminu. V takih primerih ima naročnik pravico, da se udeleži tečaja v kakšnem drugem terminu ali da zahteva povračilo celotnega plačanega zneska.
2) Ponudnik ne prevzema odgovornosti za morebitne spremembe programa, ki bi lahko nastale zaradi nastopa višje sile med potekom tečaja kajtanja. V teh primerih lahko ponudnik naročnikom zagotovi tečaj kajtanja v spremenjeni obliki, glede na obstoječe možnosti.

XV. INFORMACIJE
1) Informacije, ki jih naročnik dobi neposredno/ustno od predstavnikov ponudnika ne zavezujejo bolj kot navedbe v programu. V primeru dvoma se šteje za veljavno tista ponudba, ki je sestavljena v pisni obliki.
2) Navedbe v vremenskih tabelah so večletno statistično povprečje in služijo zgolj kot
orientacija naročniku, zato ponudnik ne odgovarja v primeru neskladja teh podatkov z
dejanskim stanjem.